Μενού Κλείσιμο

Πολιτική Απορρήτου

Ενημερώθηκε στις 27 Αυγούστου 2023.

Μέρη και αντικείμενο

Thibaut Lejeune (εφεξής "Frogs" ή ο "Υπεύθυνος Επεξεργασίας")
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: [email protected]

Το Frogs θεσπίζει αυτή την Πολιτική Απορρήτου, με σκοπό να ενημερώνει διαφανώς τους Χρήστες για τον ιστότοπο που φιλοξενείται στην ακόλουθη διεύθυνση: www.frogsthefilm.com, (εφεξής ο "Ιστότοπος"), και για τον τρόπο με τον οποίο συλλέγονται και επεξεργάζονται τα προσωπικά δεδομένα από το Frogs.

Ο όρος "Χρήστης" αναφέρεται σε κάθε χρήστη, είτε είναι φυσικό πρόσωπο είτε νομικό πρόσωπο, που επισκέπτεται τον Ιστότοπο ή επικοινωνεί με τον Ιστότοπο με οποιονδήποτε τρόπο.

Στην ιδιότητά του ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας, το Frogs καθορίζει όλα τα τεχνικά, νομικά και οργανωτικά μέσα και τους σκοπούς επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων των Χρηστών. Το Frogs δεσμεύεται να λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για να διασφαλίσει ότι η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων γίνεται σύμφωνα με τον Νόμο της 30ης Ιουλίου 2018 σχετικά με την προστασία των φυσικών προσώπων σε σχέση με την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων (εφεξής το "Νόμο") και τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 σχετικά με την προστασία των φυσικών προσώπων όσον αφορά την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων και την ελεύθερη κυκλοφορία αυτών των δεδομένων και για την κατάργηση της Οδηγίας 95/46/ΕΚ (δηλ. ο Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων (ΓΚΠΔ) ή 'GDPR'; εφεξής ο "Κανονισμός").

Το Frogs είναι ελεύθερο να επιλέξει ένα φυσικό ή νομικό πρόσωπο που θα επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών κατόπιν αιτήματός του και εκ μέρους του (εφεξής αναφερόμενος ως ο "Επεξεργαστής" ή "Υπεργολάβος"). Σε τέτοια περίπτωση, το Frogs δεσμεύεται να επιλέξει έναν Επεξεργαστή που παρέχει επαρκείς εγγυήσεις όσον αφορά τα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων, σύμφωνα με τον Νόμο και τον Κανονισμό.

2. Επεξεργασία προσωπικών δεδομένων

Η χρήση του Ιστότοπου από τους Χρήστες μπορεί να οδηγήσει στη συλλογή προσωπικών δεδομένων. Η επεξεργασία αυτών των δεδομένων από το Frogs, στην ιδιότητά του ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας, ή από παρόχους υπηρεσιών που ενεργούν εκ μέρους και κατόπιν αιτήματος του Frogs, γίνεται σύμφωνα με τον Νόμο και τον Κανονισμό.

Τα προσωπικά δεδομένα επεξεργάζονται από το Frogs, σύμφωνα με τους σκοπούς που αναφέρονται παρακάτω, μέσω των ακόλουθων μεθόδων.

3. Σκοπός της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων

Σύμφωνα με το Άρθρο 13 του Κανονισμού, οι σκοποί της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων επικοινωνούνται στον Χρήστη. Αυτοί οι σκοποί είναι οι εξής:

η υλοποίηση των υπηρεσιών που προσφέρονται στον ιστότοπο, σύνταξη προσφοράς

4. Προσωπικά δεδομένα που μπορούν να επεξεργαστούν

De Gebruiker stemt ermee in dat, tijdens het bezoek en gebruik van de Site, Frogs de volgende persoonsgegevens verzamelt en verwerkt:

όνομα, διεύθυνση email

Το Frogs συλλέγει και επεξεργάζεται αυτά τα προσωπικά δεδομένα σύμφωνα με τους όρους και τις αρχές που περιγράφονται στην Πολιτική Απορρήτου.

5. Συναίνεση

Με την πρόσβαση και χρήση του ιστότοπου, ο Χρήστης δηλώνει ότι έχει διαβάσει και δώσει την ελεύθερη, συγκεκριμένη, ενημερωμένη και σαφή συναίνεσή του για την επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων. Αυτή η συμφωνία αφορά το περιεχόμενο αυτής της Πολιτικής Απορρήτου.

Η συγκατάθεση δίνεται με τη θετική και ενεργή ενέργεια με την οποία ο Χρήστης έχει τσεκάρει το κουτί για την πολιτική απορρήτου σε 'υπερτεκστικό σύνδεσμο'. Αυτή η συγκατάθεση είναι ουσιαστική προϋπόθεση για την εκτέλεση ορισμένων ενεργειών στον Ιστότοπο ή για την επιτροπή στον Χρήστη να εισέλθει σε συμβατική σχέση με την Frogs. Κάθε συμφωνία που συνδέει τη Frogs και έναν Χρήστη σχετικά με τις υπηρεσίες και τα αγαθά που προσφέρονται στον Ιστότοπο υπόκειται στην αποδοχή της Πολιτικής Απορρήτου από τον Χρήστη.

Ο Χρήστης συμφωνεί ότι ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας, σύμφωνα με τους όρους και τις αρχές που καθορίζονται στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου, συλλέγει και επεξεργάζεται τα προσωπικά του δεδομένα που παρέχει στον Ιστότοπο ή σε σχέση με τις υπηρεσίες που προσφέρονται από τη Frogs, για τους παραπάνω αναφερόμενους σκοπούς.

Ο Χρήστης έχει το δικαίωμα να ανακαλέσει αυτή τη συγκατάθεση ανά πάσα στιγμή. Η ανάκληση της συγκατάθεσης δεν επηρεάζει τη νομιμότητα της επεξεργασίας βασισμένης στη συγκατάθεση που δόθηκε προτού ανακληθεί.

6. Περίοδος διατήρησης των προσωπικών δεδομένων των Χρηστών

Σύμφωνα με το άρθρο 13, παράγραφος 2 του Κανονισμού, ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας Δεδομένων διατηρεί τα προσωπικά δεδομένα μόνο όσο είναι λογικά απαραίτητο για την επίτευξη των σκοπών για τους οποίους επεξεργάζονται.

Σε κάθε περίπτωση, αυτή η διάρκεια δεν είναι περισσότερο από 2 χρόνια.

7. Παραλήπτες δεδομένων και αποκάλυψη σε τρίτους.

Τα προσωπικά δεδομένα μπορούν να μεταφερθούν σε υπαλλήλους, συνεργάτες, υποεργολάβους, επεξεργαστές ή προμηθευτές της Frogs εφόσον παρέχονται επαρκείς εγγυήσεις για την ασφάλεια των δεδομένων και εφόσον συνεργάζονται με την Frogs για την εμπορία των προϊόντων ή την παροχή υπηρεσιών. Δρουν υπό την άμεση εξουσία της Frogs και είναι ιδιαίτερα υπεύθυνοι για τη συλλογή, επεξεργασία ή ανάθεση αυτών των δεδομένων.

Σε κάθε περίπτωση, οι παραλήπτες των δεδομένων και όσοι λαμβάνουν τα δεδομένα τηρούν το περιεχόμενο αυτής της Πολιτικής Απορρήτου. Τα Frogs διασφαλίζουν ότι επεξεργάζονται αυτά τα δεδομένα μόνο για τους προβλεπόμενους σκοπούς και με διακριτικό και ασφαλή τρόπο.

Στην περίπτωση που τα δεδομένα θα παραχωρούνταν σε τρίτους για σκοπούς άμεσου μάρκετινγκ ή προοπτικής, ο Χρήστης θα ενημερωνόταν εκ των προτέρων ώστε να μπορεί να δώσει προηγούμενη και ρητή συγκατάθεση για αυτή τη χρήση των προσωπικών δεδομένων.

8. Δικαιώματα των Χρηστών

Ο Χρήστης μπορεί να ασκήσει τα δικαιώματά του ανά πάσα στιγμή αποστέλλοντας μήνυμα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ακόλουθη διεύθυνση: [email protected].

a. Δικαίωμα πρόσβασης

Σύμφωνα με το άρθρο 15 του Κανονισμού, τα Frogs εγγυώνται το δικαίωμα του Χρήστη στην πρόσβαση στα προσωπικά του δεδομένα. Ο Χρήστης έχει το δικαίωμα πρόσβασης σε αυτά τα προσωπικά δεδομένα και στις ακόλουθες πληροφορίες:

  • οι σχετικές κατηγορίες προσωπικών δεδομένων;
  • οι παραλήπτες ή οι κατηγορίες των παραληπτών στους οποίους τα προσωπικά δεδομένα έχουν ή θα αποκαλυφθούν;
  • σε περίπτωση που οι παραλήπτες εδρεύουν σε τρίτες χώρες ή διεθνείς οργανισμούς, τα κατάλληλα ή ανάλογα μέτρα εγγύησης;
  • εάν είναι δυνατόν, την προτεινόμενη περίοδο αποθήκευσης των προσωπικών δεδομένων ή,
  • εάν δεν είναι δυνατόν, τα κριτήρια που χρησιμοποιούνται για τον καθορισμό αυτής της περιόδου;

Ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας μπορεί να ζητήσει λογική αμοιβή βάσει των διοικητικών εξόδων για επιπλέον αντίγραφα που ζητούνται από τον Χρήστη.

Όταν ο Χρήστης υποβάλλει αυτό το αίτημα ηλεκτρονικά (π.χ. μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης), τα δεδομένα παρέχονται σε ηλεκτρονική μορφή και για γενική χρήση, εκτός εάν ο Χρήστης ζητήσει κάτι διαφορετικό.

Το αντίγραφο των δεδομένων θα γνωστοποιηθεί στον Χρήστη το αργότερο εντός ενός μήνα από τη λήψη του αιτήματος.

b. Δικαίωμα διόρθωσης

Το Frogs εγγυάται στον Χρήστη το δικαίωμα διόρθωσης και διαγραφής των προσωπικών δεδομένων.

Σύμφωνα με το άρθρο 16 του Κανονισμού, τα λανθασμένα, ανακριβή ή άσχετα δεδομένα μπορούν να διορθωθούν ή να διαγραφούν ανά πάσα στιγμή. Ο Χρήστης πραγματοποιεί πρώτα τις απαραίτητες αλλαγές από τον λογαριασμό χρήστη του, εκτός εάν αυτές δεν μπορούν να γίνουν αυτόνομα, σε περίπτωση που η αίτηση μπορεί να κατευθυνθεί στο Frogs.

Σύμφωνα με το άρθρο 19 του κανονισμού, ο υπεύθυνος επεξεργασίας ενημερώνει κάθε αποδέκτη στον οποίο έχουν παρασχεθεί τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για κάθε διόρθωση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, εκτός εάν η διόρθωση αυτή αποδειχθεί αδύνατη ή απαιτεί δυσανάλογη προσπάθεια. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων παρέχει στο υποκείμενο των δεδομένων πληροφορίες σχετικά με αυτούς τους αποδέκτες, εάν το υποκείμενο των δεδομένων το ζητήσει.

c. Δικαίωμα διαγραφής

Ο Χρήστης έχει το δικαίωμα να λάβει τη διαγραφή των προσωπικών του δεδομένων το συντομότερο δυνατό στις περιπτώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 17 του Κανονισμού.

Όταν ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας έχει κάνει δημόσια τα προσωπικά δεδομένα και είναι υποχρεωμένος να τα διαγράψει βάσει της προηγούμενης διάταξης, ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας, λαμβάνοντας υπόψη τη διαθέσιμη τεχνολογία και το κόστος υλοποίησης, λαμβάνει λογικά μέτρα, συμπεριλαμβανομένων τεχνικών μέτρων, για να ενημερώσει άλλους υπευθύνους επεξεργασίας που επεξεργάζονται τα εν λόγω προσωπικά δεδομένα ότι το άτομο των δεδομένων έχει ζητήσει από αυτούς να διαγράψουν οποιουδήποτε συνδέσμου με, ή αντίγραφα ή αναπαραγωγές των, εν λόγω προσωπικών δεδομένων.

Τις δύο προηγούμενες διατάξεις δεν εφαρμόζονται στον βαθμό που μια τέτοια επεξεργασία είναι απαραίτητη για:

  • την άσκηση του δικαιώματος στην ελευθερία έκφρασης και πληροφόρησης;
  • την τήρηση νομικής υποχρέωσης που απαιτεί επεξεργασία βάσει του δικαίου της Ένωσης ή του δικαίου του κράτους μέλους στο οποίο υπάγεται ο υπεύθυνος επεξεργασίας, ή για την εκτέλεση ενός καθήκοντος που εκτελείται στο δημόσιο συμφέρον ή στην άσκηση επίσημης εξουσίας που έχει ανατεθεί στον υπεύθυνο επεξεργασίας;
  • τη διαπίστωση, άσκηση ή υπεράσπιση νομικών αξιώσεων.

Σύμφωνα με το άρθρο 19 του Κανονισμού, ο υπεύθυνος για την επεξεργασία ενημερώνει κάθε παραλήπτη στον οποίο έχουν αποκαλυφθεί τα προσωπικά δεδομένα για κάθε διαγραφή των προσωπικών δεδομένων ή για κάθε περιορισμό της επεξεργασίας τους, εκτός αν αυτό αποδεικνύεται αδύνατο ή απαιτεί υπερβολική προσπάθεια. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας παρέχει στο υποκείμενο των δεδομένων πληροφορίες σχετικά με αυτούς τους παραλήπτες, εάν το υποκείμενο των δεδομένων το ζητήσει.

d. Droit de restreindre le traitement

Ο Χρήστης έχει το δικαίωμα να περιορίζει την επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων στις περιπτώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 18 του Κανονισμού.

Σύμφωνα με το άρθρο 19 του Κανονισμού, ο υπεύθυνος για την επεξεργασία ενημερώνει κάθε παραλήπτη στον οποίο έχουν αποκαλυφθεί τα προσωπικά δεδομένα για κάθε περιορισμό της επεξεργασίας που έχει πραγματοποιηθεί, εκτός αν αυτή η κοινοποίηση αποδεικνύεται αδύνατη ή απαιτεί υπερβολική προσπάθεια. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας παρέχει στο υποκείμενο των δεδομένων πληροφορίες σχετικά με αυτούς τους παραλήπτες, εάν το υποκείμενο των δεδομένων το ζητήσει.

e. Δικαίωμα στη μεταφορά δεδομένων

Σύμφωνα με το άρθρο 20 του Κανονισμού, οι χρήστες έχουν το δικαίωμα να λαμβάνουν τα προσωπικά τους δεδομένα από την Frogs σε δομημένη, συνηθισμένη και μηχανικά αναγνώσιμη μορφή. Οι χρήστες έχουν το δικαίωμα να μεταδίδουν αυτά τα δεδομένα σε άλλο υπεύθυνο επεξεργασίας χωρίς εμπόδια από την Frogs, στις περιπτώσεις που προβλέπονται στον Κανονισμό.

Όταν ο χρήστης ασκεί το δικαίωμά του στη μεταφορά δεδομένων βάσει της προηγούμενης διάταξης, έχει το δικαίωμα να μεταφέρει προσωπικά δεδομένα απευθείας από τον έναν υπεύθυνο επεξεργασίας στον άλλον, όσο αυτό είναι τεχνικά εφικτό.

Η άσκηση του δικαιώματος μεταφοράς δεδομένων δεν επηρεάζει το δικαίωμα διαγραφής δεδομένων. Αυτό το δικαίωμα δεν ισχύει για την επεξεργασία που είναι απαραίτητη για την εκτέλεση ενός καθήκοντος δημοσίου ενδιαφέροντος ή για την άσκηση δημόσιας εξουσίας που έχει ανατεθεί στον υπεύθυνο επεξεργασίας.

Το δικαίωμα μεταφοράς δεδομένων δεν επηρεάζει τα δικαιώματα και τις ελευθερίες τρίτων.

f. Δικαίωμα αντίρρησης και αυτοματοποιημένης ατομικής λήψης αποφάσεων

Ο χρήστης έχει το δικαίωμα, ανά πάσα στιγμή, να αντιταχθεί στην επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων λόγω της συγκεκριμένης κατάστασής του, συμπεριλαμβανομένης της αυτοματοποίησης των δεδομένων από την Frogs. Σύμφωνα με το άρθρο 21 του Κανονισμού, η Frogs δεν θα επεξεργάζεται πλέον προσωπικά δεδομένα, εκτός εάν υπάρχουν νόμιμοι και επιτακτικοί λόγοι για την επεξεργασία που υπερισχύουν των συμφερόντων, των δικαιωμάτων και των ελευθεριών του χρήστη, ή για τη διαπίστωση, την άσκηση ή την υπεράσπιση νομικών αξιώσεων.

Κατά την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων για σκοπούς προερεύνησης, ο χρήστης έχει πάντα το δικαίωμα να αντιταχθεί στην επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων για τέτοιους σκοπούς προερεύνησης, συμπεριλαμβανομένης της δημιουργίας προφίλ στον βαθμό που σχετίζεται με αυτήν την προερεύνηση. Όταν το πρόσωπο που αφορά αντιτίθεται στην επεξεργασία για σκοπούς προερεύνησης, τα προσωπικά δεδομένα δεν θα επεξεργάζονται πλέον για αυτόν τον σκοπό.

g. Δικαίωμα καταγγελίας

Ο χρήστης έχει το δικαίωμα να υποβάλει καταγγελία σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων από την Frogs, στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων που είναι αρμόδια για το βελγικό έδαφος. Περισσότερες πληροφορίες μπορούν να βρεθούν στην ιστοσελίδα: https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/

Οι καταγγελίες μπορούν να υποβληθούν στις παρακάτω διευθύνσεις:

Gegevensbeschermingsautoriteit
Drukpersstraat 35, 1000 Brussel
Tel. + 32 2 274 48 00
Fax. + 32 2 274 48 35
E-mail: [email protected]

Ο χρήστης μπορεί επίσης να υποβάλει αίτημα για διακοπή στον πρόεδρο του πρωτοδικείου του τόπου κατοικίας του.

9. Περιορισμός της ευθύνης του Υπεύθυνου Επεξεργασίας

Η ιστοσελίδα μπορεί να περιέχει συνδέσμους προς άλλες ιστοσελίδες τρίτων που δεν σχετίζονται με τους Frogs. Η περιεχόμενη αυτών των ιστοσελίδων και η συμμόρφωση προς τον Κανονισμό και τον Νόμο δεν είναι ευθύνη των Frogs.

Ο νόμιμος κηδεμόνας πρέπει να παράσχει έκφραση συναίνεσης για τους ανήλικους κάτω των 16 ετών ώστε να αποκαλύπτουν προσωπικές πληροφορίες ή δεδομένα μέσω της Ιστοσελίδας. Οι Frogs συστήνουν ανεπιφύλακτα στα άτομα που έχουν την εξουσία της γονεϊκής εποπτείας επί ανηλίκων να προωθούν την υπεύθυνη και ασφαλή χρήση του διαδικτύου. Ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας δεν μπορεί να κριθεί υπεύθυνος για τη συλλογή και την επεξεργασία προσωπικών πληροφοριών και δεδομένων από ανήλικους κάτω των 16 ετών, των οποίων η συναίνεση δεν καλύπτεται αποτελεσματικά από των νόμιμων γονέων τους, ούτε για ανακριβή δεδομένα - ειδικά όσον αφορά την ηλικία - που εισάγονται από ανήλικους. Κατανεύσεις προσωπικών δεδομένων δεν θα επεξεργαστούν ποτέ από τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας εάν ο χρήστης υποδείξει ότι είναι νεότερος από 16 ετών.

Οι Frogs δεν φέρουν ευθύνη για απώλεια, ζημιά ή κλοπή προσωπικών δεδομένων, ειδικά λόγω της παρουσίας ιών ή επιθέσεων υπολογιστών.

10. Ασφάλεια και Προστασία

Ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας εφαρμόζει τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για να εξασφαλίσει ένα κατάλληλο επίπεδο ασφάλειας για την επεξεργασία και συλλογή δεδομένων. Αυτά τα μέτρα ασφαλείας εξαρτώνται από το κόστος εφαρμογής που σχετίζεται με τη φύση, το περιβάλλον και τους σκοπούς της επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων.

Ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας χρησιμοποιεί τεχνολογίες κρυπτογράφησης προτύπου στον τομέα της πληροφορικής για τη μεταφορά ή τη συλλογή δεδομένων στον Ιστότοπο.

11. Τροποποίηση της Πολιτικής Απορρήτου

Οι Frogs διατηρούν το δικαίωμα να τροποποιήσουν αυτήν την Πολιτική Απορρήτου για να συμμορφωθούν με τις νομικές υποχρεώσεις σε αυτό το πλαίσιο. Οι χρήστες καλούνται, συνεπώς, να συμβουλεύονται τακτικά την Πολιτική Απορρήτου για να ενημερώνονται για τυχόν αλλαγές και προσαρμογές. Τέτοιες αλλαγές θα δημοσιεύονται στον Ιστότοπο ή θα αποστέλλονται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για να διασφαλίζεται η εφαρμοσιμότητά τους.

12. Ισχύον Δίκαιο και Αρμόδιο Δικαστήριο

Αυτή η Πολιτική Απορρήτου διέπεται αποκλειστικά από το βέλγικο δίκαιο. Κάθε διαφωνία θα υποβληθεί στα δικαστήρια της δικαιοδοσίας του δικαστηρίου της εταιρικής έδρας των Frogs.

13. Επικοινωνία

Για οποιαδήποτε ερώτηση ή παράπονο σχετικά με αυτήν την πολιτική απορρήτου, οι χρήστες μπορούν να επικοινωνήσουν με τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας στην παρακάτω διεύθυνση:
[email protected]